Search for:

ซื่อสัตย์

เราให้ความสำคัญ ในการจัดส่งแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทย ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลนโอกาสทางสังคม และ โอกาสในการประกอบอาชีพ ที่จะทำให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว เราต้องการเห็นคุณภาพชีวิตที่ดี และความก้าวหน้าของแรงงานไทย ให้ปรากฏสู่สายตาของตลาดแรงงานโลก ดังนั้นบริษัทจัดหางาน วีดรากอน จำกัด จึงทำงานด้วยความ ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา ....

จริงใจ

ด้วยการทำงานที่ตรงต่อหน้าที่ อย่างจริงใจต่อคนงานและการทำงาน ที่พร้อมด้วยฐานข้อมูลของแรงงาน ที่ผ่านการคัดสรร มาอย่างดีเยี่ยม เพียบพร้อมด้วยแรงงาน ที่มีฝีมือ ในหลายๆ ภูมิภาค เราจึงเชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นบริษัทตัวแทนของนายจ้าง เพื่อจัดหาแรงงานไทย ไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

ห่วงใยเหมือนญาติ

ด้วยระบบการทำงานที่ใกล้ชิด บริการที่เป็นกันเอง เสมือนท่านคือญาติมิตร เราพร้อมใจให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานทุกคน

ติดต่อเรา

02-530-9050

02-949-0853

info@vdragon.net

www.vdragon.net